Disclaimer

Liquid Storage BV wijst alle mogelijke verdere consequenties af in verband met informatie die op deze website en in verstuurde e-mails wordt verstrekt.

Wij aanvaarden evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van onze informatie door de lezers worden genomen.

Liquid Storage BV is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de in e-mails en hier verstrekte informatie.

Links naar andere websites vanaf www.liquidstorage.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, stuur een e-mail naar info@liquidstorage.nl