Algemene voorwaarden

ALGEMENE  LEVERINGSVOORWAARDEN LIQUID STORAGE B.V.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. leverancier: Liquid Storage B.V.
 2. afnemer: natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een levering door Liquid Storage B.V.
 3. Regieovereenkomst: overeenkomst waarbij een vergoeding wordt betaald voor de werkelijke gemaakte uitvoeringskosten van het werk, verhoogd met een opslag voor algemene kosten en winst.
 4. Elektronisch: per e-mail of website.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van koop, verkoop, bouw, ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn die tussen de leverancier en afnemer worden gesloten.
 2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

ARTIKEL 3 – HET AANBOD/DE OFFERTE

 1. De leverancier brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
 3. Het schriftelijke, dan wel elektronische, aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of, bij ontbreken van een termijn, gedurende tien werkdagen na dagtekening.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren zaken en/of de te verrichten werkzaamheden, waarbij vermeld worden: – prijzen, maten, gewicht en levertijd; – variabele of vaste prijs/aanneemsom of regieovereenkomst met of zonder richtprijs; – ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/ of bestekken voor zover deze voor de offerte dienstig zijn; – voor in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband houden de afzonderlijke prijs (aan- neemsom) en de duur van het in- en verbouwen.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en geeft een indicatie van het moment van oplevering.
 6. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij het aanbod van een in- of verbouwing of van een reparatie worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, behoudens voor zover noodzakelijk voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.
 7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de leverancier een elektronische bevestiging naar de afnemer.
 2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
 3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de afnemer te worden verstrekt.
 4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die de leverancier redelijkerwijs heeft kunnen voorzien.

 

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Indien niet expliciet anders is overeengekomen, is er sprake van een vaste koopprijs of een vaste aanneemsom en zijn de volgende bepalingen van toepassing:
 2. In het geval van door de afnemer gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de leverancier slechts een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij de afnemer tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging, tenzij de afnemer dit redelijkerwijs had moeten begrijpen.
 3. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer zowel in de vaste als in de variabele overeengekomen prijs te allen tijde worden doorberekend.
 4. De leverancier heeft het recht de extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbreking in de werkzaamheden, voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan de leverancier toe te rekenen oorzaken en die door de leverancier niet waren te voorzien ten tijde van de prijsafspraak.
 5. Indien de omstandigheden genoemd in dit lid onder c zich voordoen, alsmede indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan voorzien, moet de leverancier zijn werkzaamheden terstond opschorten en met de afnemer overleggen over het al of niet voortzetten van de werkzaamheden en over de wijze waarop. De leverancier heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verbandhoudende kosten.
 6. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, en het gewicht, moet daarvan door de leverancier melding worden gemaakt.
 7. Indien partijen een variabele koopprijs of variabele aanneemsom zijn overeengekomen zijn de volgende bepalingen van toepassing:
 8. Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs of de aanneemsom, door berekend indien zij meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is geleverd, dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. De leverancier zal echter niet doorberekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van invloed op de koopprijs of aanneemsom zou zijn geweest. Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt mede begrepen een wijziging van de wisselkoers van de valuta waartegen het toegeleverde materiaal of goed is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan de koopprijs of aanneemsom ten grondslag is gelegd.
 9. Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij cao of bindende loonregeling die door de leverancier wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verhoging of verlaging van premies voor de sociale verzekeringen kunnen door de leverancier worden doorberekend voor zover van invloed op de aanneemsom en voor zover optredend na meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
 10. Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, heeft de afnemer het recht de koopovereenkomst te ontbinden.
 11. Indien partijen een richtprijs zijn overeengekomen en de werkzaamheden kunnen conform de daarbij behorende omschrijving worden uitgevoerd, dan kan een verhoging of verlaging van de prijs maximaal 10% bedragen.

 

ARTIKEL 6 – DE LEVERTIJD/DE LEVERING

 1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten dan wel de opdracht tot bouw, ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf of depot in Nederland.
 2. De leverancier is verplicht de afnemer, onder vermelding van de redenen, schriftelijk in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.
 3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid van de afnemer. Onder nalatigheid wordt daarbij verstaan het niet nakomen door de afnemer van een verplichting jegens de leverancier betrekking hebbende op het te leveren object. Hiervan is in ieder geval sprake als de afnemer ondanks tijdige aanmaning het door hem aan de leverancier verschuldigde en opeisbare bedrag niet tijdig voldoet. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervaringsregelen te verwachten gevolg zijn van de nalatigheid voor rekening van de afnemer.
 4. De leverancier is pas in verzuim indien de levertermijn met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de leverancier zijn toe te rekenen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de afnemer het recht van opschorting en/of ontbinding conform artikel 17.
 5. De levering vindt plaats af bedrijf in Nederland.
 6. De leverancier zal de afnemer,op tijdig verzoek, vóór levering de gelegenheid bieden bedoelde levering te (laten) inspecteren. In geval van reparaties, verbouw-, inbouw-, afbouw- of onderhoudswerkzaamheden zal de leverancier, op tijdig verzoek, de afnemer vóór oplevering de gelegenheid bieden de uitgevoerde werkzaamheden te (laten) inspecteren.
 7. De afnemer moet in dat geval binnen twintig werkdagen na ontvangst van de kennisgeving door de leverancier tot het maken van de inspectie gebruikmaken van de geboden gelegenheid. Indien de afnemer binnen deze termijn van twintig werkdagen geen gebruik maakt van de hem geboden gelegenheid, wordt de zaak geacht te zijn geleverd tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van de afnemer.
 8. Indien de levering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden op grond van lid 7, gaat het risico voor het geleverde over op de afnemer.
 9. Indien de afnemer na levering in gebreke blijft met de afname van het geleverde, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

 

ARTIKEL 7 – TE VERVANGEN ONDERDELEN EN INRUIL

 1. Indien de afnemer bij het verstrekken van een onderhouds- of reparatieopdracht daartoe expliciet heeft verzocht, worden de te vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de leverancier, zonder dat de afnemer op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

 

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

 1. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De leverancier staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De leverancier staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen, zijn bij uitvoering van de overeenkomst de volgende afwijkingen mogelijk: ten hoogste 5 mm in lengte, 5 mm in breedte en 5 mm in hoogte.
 4. De leverancier staat niet in voor gebreken in het ontwerp indien dit ontwerp niet door hemzelf is geleverd. Evenmin staat de leverancier in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de toepassing of aanwending door de afnemer is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd. Indien de leverancier bekend is of kan zijn met onvolkomenheden in ontwerp of materialen, zoals bedoeld in dit lid, dan dient de leverancier de afnemer daarop te attenderen.
 5. De leverancier staat niet in voor gebreken die na de levering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de afnemer of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de leverancier in voor schade die als gevolg daarvan ontstaat.

 

ARTIKEL 9 – GARANTIE

 1. Door de garantie vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten die een afnemer heeft, onverlet gelaten.
 2. Garantie betreft het herstel op het bedrijf van de leverancier van zowel gebreken die ten tijde van de koop/levering niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.
 3. Artikel 8 lid 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.
 4. De afnemer dient zich voor de uitvoering van de garantie te wenden tot de leverancier.
 5. De afnemer kan, op kosten van de leverancier, een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn. Voor de vaststelling van die redelijkheid wordt het prijsniveau van de leverancier in aanmerking genomen. De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de afnemer door de leverancier aangewezen. Herstel bij een derde is alleen mogelijk indien de leverancier niet of niet-tijdig in staat of bereid is het gebrek te herstellen.
 6. De aanspraken op garantie vervallen indien: a. de afnemer niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de leverancier daarvan in kennis stelt; b. de leverancier niet alsnog de gelegenheid krijgt om de gebreken te herstellen; c. derden zonder voorkennis of toestemming van de leverancier werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de leverancier verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan; d. de in de overeenkomst vastgestelde maximale druk, door welke oorzaak dan ook, is of wordt overschreden; e. de inbouwvoorschriften en –richtlijnen van de leverancier niet of niet volledig zijn nageleefd.
 7. De garantietermijn bedraagt, tenzij de afnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van deze garantie, twaalf maanden na verkoop. Deze garantie geldt niet ten aanzien van gebruikte onderdelen/toebehoren. De garantietermijn bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden welke door de leverancier zijn aangenomen of uitbesteed inclusief de daarbij gebruikte materialen, bedraagt drie maanden. Deze garantie geldt niet ten aanzien van noodreparaties. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn uitvoeren van de niet of niet-deugdelijke uitgevoerde opdracht op de het bedrijf van de leverancier.

 

ARTIKEL 10 – DE BETALING

 1. Betaling vindt plaats in contanten bij de koop of bij de levering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de leverancier aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of bij betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de afnemer betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Bij koop kan de leverancier met de afnemer een vooruitbetaling overeenkomen.

 

ARTIKEL 11 – NIET-TIJDIGE BETALING

 1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingdatum. De leverancier zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid, binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de afnemer zich niet op overmacht kan beroepen, is de leverancier gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
 2. Indien de afnemer na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de leverancier bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de leverancier in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,– van het verschuldigde bedrag.
 3. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de leverancier te worden ingediend.


ARTIKEL 12 – ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ AANNEMING VAN WERK

 1. Het te leveren object zoals omschreven in de koopovereenkomst (inclusief alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren) zijn het eigendom van de afnemer op het moment dat deze zaken op de werf arriveren of elders onder berusting van de leverancier komen. Voorwaarde voor deze eigendomsoverdracht is dat de betreffende zaken door derden rechtsgeldig zijn overgedragen aan de leverancier.
 2. De leverancier heeft te allen tijde pandrecht (waaronder het recht van parate executie) op voornoemde zaken, alsmede op de verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de koop- of aannemingssom voor zover verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien de afnemer op de overeenkomst inbreuk maakt.
 3. De leverancier dient in de gevallen dat zijn toeleverancier een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt de afnemer hierover te informeren, alsmede over het moment dat door de leverancier aan de door de toeleverancier gestelde voorwaarde is voldaan en de in lid 1 genoemde zaken rechtsgeldig in eigendom overgaan op de afnemer.
 4. De afnemer heeft het recht om gedurende de periode dat de eigendom niet rechtgeldig is overgedragen wegens een eigendomsvoorbehoud van de toeleverancier, zijn toekomstige betalingsverplichtingen op te schorten.
 5. De afnemer heeft het recht zich de zaken die aldus aan hem in eigendom toebehoren, door of vanwege de leverancier te doen aanwijzen en deze zaken te (doen) waarmerken ter beveiliging van zijn aanspraken en ter identificatie van zijn eigendom. Een bevestiging door de leverancier aan de afnemer dat bedoelde zaken zijn aangekomen, houdt in dat de leverancier deze zaken (desgewenst separaat) houdt voor de afnemer.
 6. Onverminderd het pandrecht van de leverancier heeft een ontbinding van de aannemingsovereenkomst niet tot gevolg dat het voormelde eigendomsrecht van de afnemer vervalt alvorens de ontbinding zal zijn afgewikkeld.

 

ARTIKEL 13 – ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ VERKOOP

 1. Het geleverde zoals omschreven in de koopovereenkomst (inclusief alle voor het geleverde bestemde materialen en toebehoren) wordt geacht te zijn geleverd aan de afnemer op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt en de afnemer een aanbetaling heeft gedaan.
 2. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud, dat wil zeggen dat de geleverde zaken eigendom blijven van de leverancier zolang de afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit de koop-/verkoopovereenkomst (inclusief de in lid 4 genoemde kosten van verzekering) heeft voldaan.
 3. 3. Het risico van de verkochte zaak gaat over op het moment van de levering.
 4. De afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan ten behoeve van de afhandeling van de koop-/verkoopovereenkomst te gebruiken en is niet bevoegd de geleverde zaken te verkopen of anderszins te vervreemden zolang de volledige betaling aan de leverancier niet is voldaan.
 5. De leverancier heeft vóór bedoelde eigendomsoverdracht te allen tijde toegang tot de zaken die zijn eigendom zijn, waar die zich ook bevinden.
 6. Zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier niet nakomt, worden alle vorderingen op de afnemer terstond en ten volle opeisbaar en is de leverancier bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 en zonder rechtelijke tussenkomst de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren waaronder de zaak als zijn eigendom terug te vorderen. In dat laatste geval is de leverancier verplicht om het door de afnemer reeds betaalde gedeelte van de koopprijs, onder aftrek van kosten te retourneren.

 

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De leverancier is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de leverancier, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de afnemer zijn opgedragen.
 2. De afnemer is jegens de leverancier aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en de zijnen is veroorzaakt.

 

ARTIKEL 15 – OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de leverancier niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de leverancier had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
 3. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat de leverancier werkzaamheden opschort, is de afnemer voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.
 4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de leverancier recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten van reparatie, bouw, ver- in- of afbouw, voor zover deze kosten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de afnemer door de verrichte werkzaamheden gebaat is.
 5. De leverancier kan zich niet op overmacht beroepen indien de overmachtsituatie zich voordoet nadat, door zijn toedoen dan wel door omstandigheden die voor zijn rekening komen, de overeengekomen levertijd met 15% is overschreden.

 

ARTIKEL 16 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenoverstaande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 17 – Transportvoorwaarden

 1. Alle goederen, ook die franco zijn verkocht, reizen voor risico van de afnemer.
 2. De leverancier heeft het recht gereed zijnde goederen die door oorzaken buiten zijn macht niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van afnemer op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden .


ARTIKEL 18 – KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de leverancier.
 2. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de afnemer kan worden tegengeworpen.
 3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

 

ARTIKEL 19 – RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

ARTIKEL 20 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen leverancier en de afnemer worden vastgelegd.

==============================================